Az 1844. április 18-án kelt kibocsájtó levélben olvasható a Sárospataki Kollégium seniorának és igazgatójának ajánlólevele, valamint a kinevezett ifjú tanító reversalisa, fogadalomlevele, melyben többek között ígéri, ...hogy időmet nem heveréssel, ide 's tova való járkálással, vendégeskedéssel, gyanus társasággal, felettébb való hasznomnak 's előmenetelemnek vadászásával ...fogom tölteni.

További fotók a képekre kattintva láthatók, a levél tartalma pedig alább olvasható...

 

A' Gulácsi Reformata Nemes és Szent Ekkla T.T. Lelki Pásztorához, 's ugyan azon NS és Sz Ekkla Nagy érdemű Gondnokaihoz, nékem teljes bizodalommal való és jó Uraimhoz tartozott tisztelettel

Gulácson

 

 

 

Nemes Reformáta Szent Ekklésia!

's annak minden renden lévő előljárói 's tagjai!

 

 Ezen ifjúnak, a' ki a' Felsőbbek' parancsolatjából a' Gulácsi Ns Szent Ekklésiába Oskola Tanítónak kibocsáttatott magát a' maga oskola és más hivatalbeli munkáira szorgalmasan lekötelező és Anya Iskolánknak nagy érdemű Rectora előtt saját neve írásával is megerősített reversalis levelet olly véggel küldöm hogy azt a' Ns Ekklésia ládájába betéve onnan mikor szükséges lészen mindenkor elővehesse, és ha a' maga hivatalába, világosan ajánlott és szorosan fogadott kötelességében ugy a' mint kell elnem járna, tehát vele ezen reversalis ereje szerént bánhasson. Hogy ha pedig a' maga kirendelt idejét minden kötelességének hűséges követésével, és e' mellett kegyes és jámbor erkölcsökkel is ékeskedve eltölténdi akkor néki illendő és tisztességes bizonyság levél adassék a' Ns és Sz Ekklésiának mind két renden lévő érdemes előljárói által. Melynek hivatalos jelentése mellett tartozott tisztelettel vagyok S. Patakon 1844-ik év Tavaszhó 17-én

 

A Ns Reformáta Szent Ekklésiának

's annak minden renden lévő előljáróinak

 

alázatos szolgája

a' S. Pataki Anya Iskola mostan Seniora

Somosi István mk

 

 

 

B az Ó!

 

Jeles ifjú Kovács János általunk a' Gulácsi Reformáta Szent Ekklésia Iskola tanitójává kijeleltetvén midőn szándékoznék hivatala folytatása végett tőlünk elválni, általa megkérethessünk hogy néki illendő 's tisztességes bizonyságlevelet adnánk. Bizonyítjuk azért hogy miólta a' fent nevezett jeles ifjú Anya Iskolánk kebelébe jött, mindig úgy viselte magát, mint Anya Iskolánk szelíd, jámbor, és tisztességes hivatalokra méltó tagja. Adja neki a' Nagy Isten a' maga kegyelmét hogy ezen most felvállalt hivatalát hasznos sikerrel fojtathassa. S.Patak Április 18dikán 1844.

 

A' S.Pataki Anya Iskola

oktatói közönségesen, különösen

annak mostani igazgatója

Molnár István mk

 

 

 

Én alább írt a' Ns sáros Pataki Anya Iskolának mostani érdemes igazgatójától a' Gulácsi oskola Tanítójává és a' kezem alá adatott tanulóknak oktatására kibocsáttatván, szentül fogadom hogy azon oskolának nevekedésére egész erőmmel és tehetségemmel vigyázni fogok, a' reám bizatándó tanulókat mind a' Helv Conf szerént való keresztyén vallásra mind a' tisztességes tudományokra a' nevezett fő Iskolákba bevétetett tanitásnak rendi szerént fogom tanítani. És e' mellett a' fenyítékben is a' mértékletességet fogom követni, hogy nem komor, haragos és veszekedő 's kegyetlen; hanem szelíd, jámbor 's engedelmes fogok lenni, fogadom hogy időmet nem heveréssel, ide 's tova való járkálással, vendégeskedéssel, gyanus társasággal, felettébb való hasznomnak 's előmenetelemnek vadászásával, hanem a' reám mind az oskolában, mind a' Templomban néző hivatalbeli hasznos munkákkal fogom tölteni.

A' Sz. Ekklésiának Tiszt. Predicárorához és Curatoraihoz egészsz engedelmességel és tisztelettel, és minden Ekklésia tagjaihoz becsülettel fogok viseltetni.

A' nevezett fő Iskolának mind két renden lévő nagy érdemű Curatorainak és Professorainak a' kiktől más jótétekkel együtt ezen mostani promotiót is vettem becsületeket szemem előtt fogom tartani, mellyet mind beszédemmel, mind magam viselésével meg fogok mutatni.

Mind ezekre Istennek kegyelme velem lévén magamat egésszen ajánlom és kötelezem. Hogy ha pedig ezen fogadásom szerént hivatalbeli munkáimban úgy mint kell elnem járok szabad legyen engemet a' Szent Ekklésia Előljáróinak a' Ven: Tract Tisztelendő Seniorának hírével akármely időszakaszban is ezen hivatalomtól 's annak jövedelmétől megfosztani. Ha pedig ezen hivatalomat rendes időm eltölte előtt törvénytelenül oda hagynám, -------- bizonyság levél nélkül hagyattassam. Költ S.Patak 1844 év Tavaszhó 17-én

 

Kovács János

mk

 

Keresés az oldalunkon

Kövess Minket!

Beregi Múzeum Játéksarok

DSCN8027